Privatbanka - FIX Konto

Všeobecné informácie
BankaPrivatbanka
ProduktFIX Konto
Akcia---
Podmienky získania

Zriadenie termínovaného vkladu bezplatne v pobočkách Privatbanky alebo cez internet.

Výhody---
Viazanosť vložených prostriedkov/výpovedná lehota

1, 3, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 60 mesiacov

Minimálny vklad

250 €

Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky

Áno, v deň splatnosti (prolongácie) vkladu.

Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky

Áno, vyberať peňažné prostriedky bez poplatku možno v deň splatnosti (prolongácie) vkladu, resp. najbližší nasledujúci bankový pracovný deň (ak deň splatnosti pripadne na sobotu alebo nedeľu).

Sankčný poplatok pri predčasnom výbere je strata úrokov za stanovený počet dní v zmysle Sadzobníka poplatkov Privatbanky, platného v deň účinnosti zmluvy alebo v deň automatickej prolongácie vkladu.

Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Frekvencia pripisovania úrokov

Pri vkladoch do jedného roka pri splatnosti vkladu, pri dlhodobých vkladoch nad 1 rok k 31.12. príslušného roka a pri splatnosti vkladu.

Kapitalizácia úroku (pripisovanie úroku k istine)

Áno

Garancia výšky úrokovej sadzby počas viazanosti prostriedkov

Áno

Automatická obnova vkladu v deň splatnosti

Áno

Zasielanie výpisov

Preberanie výpisov vystavených podľa dohodnutej frekvencie osobne alebo poštou.

Poplatky
Zriadenie0 €
Vedenie0 €
Hotovostný vklad0 €
Hotovostný výber0 €
Bezhotovostný prevod na účet0 €
Zrušenie0 €
Predčasný výberSankčný poplatok za predčasný výber je strata úrokov za stanovený počet dní. Pri vkladoch s viazanosťou:
- 1 mesiac je úrok za 15 dní,
- 3 mesiace je úrok za 30 dní, 
- 6 mesiacov je úrok za 60 dní, 
- 12 mesiacov je úrok za 90 dní, 
- 18 mesiacov je úrok za 366 dní, 
- do 24 mesiacov (vrátane) je úrok za 366 dní, 
- od 24 do 36 mesiacov je úrok za 366 dní, 
- od 36 do 48 mesiacov je úrok za 366 dní, 
- od 48 do 60 mesiacov je úrok za 540 dní.