ČSOB - Termínovaný vklad

Všeobecné informácie
BankaČSOB
ProduktTermínovaný vklad
Akcia---
Podmienky získaniaPredloženie dokladu totožnosti, zloženie minimálneho vkladu.
Výhody

Ak majiteľ účtu uloží svoje finančné prostriedky na termínovaný účet s viazanosťou 12 mesiacov v termíne od 15.1.2021 do 15.4.2021 v pomere:
- 25% finančných prostriedkov, najmenej však 500 €, na 12 mesačný termínovaný účet v mene EUR a zároveň
- 75% finančných prostriedkov alebo najmenej 3-násobok už vloženého vkladu na účet, najmenej však 1.500 €, investuje v pobočkách banky tak, že dá pokyn na nákup Fondu v mene EUR (okrem fondov peňažného trhu a fondov krátkodobých investícií) bude mať na prvé obdobie viazanosti úročený vklad ročnou úrokovou sadzbou 2,00%.

Pri každej splatnosti je možné automaticky pripísať klientom zvolenú sumu z bežného účtu na termínovaný účet,
- pri vkladoch nad 1 rok sú úroky vyplácané každý rok – vždy k výročiu vkladu,
- výplata úrokov z vkladu v hotovosti alebo prevodom na iný účet v ČSOB,
- peniaze vrátane úrokov uložené na termínovanom účte sú chránené Fondom ochrany vkladov.
Viazanosť vložených prostriedkov/výpovedná lehota

3, 6, 12, 24 a 36 mesiacov

Minimálny vklad

500 €

Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky

Áno, pri ukončení viazanosti

Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky

Áno, s poplatkom

Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Frekvencia pripisovania úrokov

Úroky sú vyplácané v deň splatnosti vkladu, pri vkladoch nad 1 rok sú úroky vyplácané každý rok – vždy k výročiu vkladu.

Kapitalizácia úroku (pripisovanie úroku k istine)

Áno

Garancia výšky úrokovej sadzby počas viazanosti prostriedkov

Áno

Automatická obnova vkladu v deň splatnosti

Áno

Zasielanie výpisov

Výpisy sú klientovi vytvárané a zasielané podľa dohody v zmluve.

Poplatky
Zriadenie0 €
Vedenie0 €
Hotovostný vklad0
Hotovostný výber0 €
Bezhotovostný prevod na účet0 €
Zrušenie0 €
Predčasný výber

Sankčným poplatkom za predčasný výber pred uplynutím dohodnutej doby uloženia vkladu je 0,50 % z vyberanej sumy, min. 5,00 €.

Poplatok za vyplatenie sumy v rámci jednej dispozičnej lehoty dvoma a viacerými platobnými operáciami pri termínovanom vklade je 5,00 €.