Prvá Stavebná Sporiteľňa - Štandardná extra tarifa SE

Všeobecné informácie
Banka Prvá Stavebná Sporiteľňa
Produkt Štandardná extra tarifa SE
Akcia ---
Výhody
  • • pre všetkých nad 18 rokov
  • • štátna prémia až do 70 € ročne
  • • možnosť získať Stavebný úver so zvýhodnenými podmienkami
Nevýhody ---
Sporenie - ročná úroková sadzba 1 %
Stavebný úver - ročná úroková sadzba 3.9 %
Medziúver - ročná úroková sadzba --- %
Minimálny mesačný vklad z CS 0.6% z CS
Stavebné sporenie

Uzatvorenie zmluvy

0,90 % z CS (cieľovej sumy)

Správa účtu13,08 € / ročne
Cieľová suma

od 20 000 € do 170 000 €

Zmena typu sporeniaa.) na typ sporenia s nižším úročením vkladov:
vo výške rozdielu úrokov medzi pôvodným a novým typom sporenia
b.) na typ sporenia s rovnakým úročením vkladov:
bez poplatku
Delenie zmluvy10,00 €
Prevod zmluvy

a.) prevod práv vyplývajúcich zo zmluvy o stavebnom sporení: 10,00 €

b.) prevod práv vyplývajúcich zo zmluvy o stavebnom sporení medzi manželmi, resp. z dieťaťa do 18 rokov na jeho rodičov: bezplatne

c.) prechod práv vyplývajúcich zo zmluvy o stavebnom sporení na dediča na základe právoplatného dedičského rozhodnutia v prípade úmrtia stavebného sporiteľa: bezplatne 

Spojenie zmluvy

a.) spojenie zmlúv po prevode medzi manželmi, resp. z dieťaťa do 18 rokov na jeho rodičov, ak sú žiadosť o prevod a spojenie zaslané súčasne: bezplatne

b.) spojenie zmlúv v ostatných prípadoch: 10,00 € za transakciu

Zvýšenie CS10,00 €
Zníženie CS

10,00 €

Výpoveď zmluvy

a.) do 6 rokov od dátumu vzniku zmluvy: 99,00 €

b.) po 6 rokoch od dátumu vzniku zmluvy: bezplatne

Vinkulácia účtu stavebného sporenia10,00 €
Služba moja PSSbezplatne
Výplata nasporených prostriedkov
Stavebný úver / medziúver

Uzatvorenie zmluvystavebný úver: 40,00 €
medziúver: 1,20 % z cieľovej sumy, min. 100,00 €, max. 999,00 €
Zmena zmluvných úverových podmienokPrevod stavebného úveru na tretiu osobu: 3 % zo súčtu zostatku dlhu a nevyplatenej časti stavebného úveru
Prechod práv vyplývajúcich zo zmluvy o úvere na dediča na základe právoplatného dedičského rozhodnutia v prípade úmrtia staebného sporiteľa: bezplatne
Vyhotovenie dodatku k zmluve o úvere: 30,00 €
Jednorazové splatenie medziúveru
(pred termínom splatnosti) na základe zákona č. 90/ 2016 Z.z. o úveroch na bývanie
Počas doby fixácie úrokovej sadzby: max. 1 % z výšky splateného úveru

Ak splatenie mediúveru pred dohodnutou lehotou splatnosti sa uskutoční v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby úveru na bývanie: bezplatne
Jednorazové splatenie medziúveru
(pred termínom splatnosti) na základe zákona č. 129/ 2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch
Počas doby fixovanej úrokovej sadzby, ak obdobie medzi splatením úveru a dohodnutou lehotou splatnosti presahuje 1 rok: max. 1 % z výšky splateného úveru

Počas doby fixovanej úrokovej sadzby, ak obdobie medzi splatením úveru a dohodnutou lehotou splatnosti nepresahuje 1 rok: max. 0,5 % z výšky splateného úveru

Ak obdobie medzi splatením úveru a dohodnutou lehotou splatnosti nepresahuje 2 mesiace alebo úroková sadzba nie je fixovaná: bezplatne

Ak suma splátok splateného spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10 000 eur: bezplatne

Ak splatenie spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti sa uskutoční v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru: bezplatne
Splatenie stavebného úveru pred termínom splatnostibezplatne
Súhlasso zriadením ťarchy na liste vlastníctva v prospech iného veriteľa, súhlas s prevodom založenej nehnuteľnosti na tretiu osobu, dohoda o zmene poradia záložných veriteľov: 35,00 €
Predĺženie lehôt stanovených v zmluve o úvere17,00 €
UpomienkyUpomínanie dlžných splátok po lehote splatnosti:
1. upomienka, 2. upomienka, predžalobná upomienka:
- 15,00 € za každú upomienku
Individuálne riešenie omeškaných splátok
Zmena splátkového plánu SÚ / MÚ s upomínaním30,00 €
Vinkulácia účtu stavebného úveru / medziúveru10,00 €