VÚB - VÚB Pôžička

Všeobecné informácie
BankaVÚB
ProduktVÚB Pôžička
AkciaAkcia: Pôžička s odmenou
Benefity kampane:
- zníženie úrokovej sadzby o 2% p.a., vďaka zľave z úroku okamžité zníženie splátky hneď na začiatku splácania pôžičky,
- vrátenie poplatku za poskytnutie pôžičky do výšky 100% po 18-tich mesiacoch za aktívne využívanie účtu, pri úvere do 3.000 € okamžité vrátenie poplatku,
- odmena je určená pre každého klienta, ktorý požiada o úver vo výške od 500 € do 25.000 € a splatnosti 13 až 96 mesiacov,
- o Pôžičku s odmenou je možné požiadať na pobočke banky, prostredníctvom Internet bankingu, Mobil bankingu a Call centra.
Pre priznanie odmeny je potrebné úver riadne splácať a nerealizovať mimoriadnu splátku, resp. nesplatiť úver pred dohodnutou lehotou splatnosti.

Nákup na Quatro splátky so zaplatenou prvou mesačnou splátkou
K pôžičke klient môže požiadať o nákup na splátky Quatro s benefitom - zaplatenou prvou mesačnou splátkou.
Podmienky získania benefitu:
- v termíne od 1.5.2018 do 31.8.2018 požiadať o bezúčelový alebo refinančný spotrebiteľský úver „Flexipôžička / VÚB pôžička",
- zároveň najskôr na 3. pracovný deň od podania žiadosti o spotrebiteľský úver a najneskôr 30.11.2018 požiadať o nákup na Quatro splátky,
- schválená a podpísaná Zmluva o spotrebiteľskom úvere k nákupu na Quatro splátky najneskôr 30.11.2018.
Podmienky získania

Vek klienta: 
- od 18 do 73 rokov, 
- pracovný pomer v prípade doby neurčitej má trvať min. 4 mesiace, v prípade doby určitej je podmienkou, aby sa pracovný pomer v čase podania žiadosti neskončil počas nasledujúcich 3 mesiacov, 
- v prípade podnikania je potrebné podnikať úplné účtovné obdobie alebo min. 18 mesiacov, v prípade neklientov banky 2 úplné účtovné obdobia alebo min. 36 mesiacov.

Výhody / Bonusy

Možnosť: 
- získať úver do 24 hodín, 
- znížiť mesačné splátky úveru predĺžením lehoty splatnosti alebo si ich odložiť na určité obdobie, 
- požiadať o mimoriadnu splátku úveru.

Možnosť uzavrieť poistenie schopnosti splácať úver ako pomoc pri vzniku nepredvídaných životných situácií, t.j. smrť, strata zamestnania, práceneschopnosť alebo trvalá invalidita.

Výška úveruMin: 500,00 €
Max: 25 000,00 €
Doba splatnosti úveru v mesiacochMin: 13
Max: 96
Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Zabezpečenie úveru
Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné životné poistenie

Nie

Doklady, potrebné k vybaveniu

2 doklady totožnosti (platný občiansky preukaz + vodičský preukaz, cestovný pas a pod.), 
- doklady preukazujúce príjem, ak ste zamestnaný v zahraničí, potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti, overenú kópiu pracovnej zmluvy a výpisy z účtu, na ktorý je poukazovaná mzda za posledné 3 mesiace. 
- ak máte príjem poukazovaný na účet vo VÚB banke, výpisy z účtu sa nepredkladajú, 
- ak ste podnikateľ, potrebujete potvrdenie o výške daňovej povinnosti a daňové priznanie za posledné účtovné obdobie.

Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

4% z výšky úveru

Vedenie úverového účtu

0,00 €

Predčasné splatenie- 3 % z predčasne splatenej čiastky úveru, platí pre úvery poskytnuté do 10.6.2010 (vrátane)
- 1 %, resp. 0,50 % z predčasne splatenej čiastky, platí pre úvery poskytnuté od 11.6.2010 (vrátane)
- bezplatne, ak suma predčasného splatenia alebo mimoriadnych splátok vykonaných pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10.000 €
Zmena v úverovej zmluve

50,00 €

Pokuty a sankcie
Poplatok za 1.upomienku

Skutočné náklady

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

Skutočné náklady

Sankčná úroková sadzba

5,00% p.a. (nad rámec štandardnej úrokovej sadzby)

Spôsob splácania

Anuitný