UniCredit Bank - PRESTO úver bezúčelový

Všeobecné informácie
BankaUniCredit Bank
ProduktPRESTO úver bezúčelový
Akcia---
Podmienky získaniaPRESTO Úver je určený:
- pre občanov SR a cudzincov s povolením na trvalý alebo dlhodobý pobyt v SR,
- pre žiadateľov o úver s čistým mesačným príjmom vo výške minimálne 280 €,
- min. príjem pri úvere nad 25.000 € v prípade jedného žiadateľa je 1.000 €, v prípade dvoch žiadateľov je výška min. príjmu 1.600 €.
Výhody / BonusyVýhody:
- možnosť získať nižšie úrokové sadzby pri poskytnutí vyššej sumy úveru a dlhšej lehote splatnosti,
- možnosť získať úver aj bez ručiteľa/spoludlžníka do výšky 10.000 €,
- možnosť zabezpečiť si úver poistením schopnosti splácať úver s voľbou poistného rizika, v prípade poistenia úveru klient získa zľavu z úrokovej sadzby vo výške 2% p.a..
Výška úveruMin: 650,00 €
Max: 40 000,00 €
Doba splatnosti úveru v mesiacochMin: 12
Max: 96
Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Zabezpečenie úveru
Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné životné poistenie

Nie

Doklady, potrebné k vybaveniuŽiadateľ o nový úver predkladá banke spolu so žiadosťou o úver:
- doklad totožnosti a ďalší doklad požadovaný bankou (pre existujúceho klienta
banky, ktorý je občanom SR, postačuje občiansky preukaz),
- doklad preukazujúci súčasnú adresu, napríklad faktúru za telefón, doklad
o zaplatení SIPO alebo výpis z bankového účtu

Doklad o príjme:
- v prípade, že je klient zamestnaný na trvalý pracovný pomer, predkladá banke Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti a výpisy z účtu, kde má pripisovanú mzdu za posledné 2 mesiace, klienti s prevádzaným príjmom do UniCredit Bank po dobu min. 6 mesiacov alebo klienti s príjmom zo závislej činnosti min. po dobu 13 mesiacov od rovnakého zamestnávateľa nepredkladajú banke potvrdenie o príjme zo závislej činnosti)
- v prípade, že je klient podnikateľ, predkladá banke Potvrdenie o výške príjmu na základe daňového priznania, daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie, výkazy o príjmoch a výdavkoch, výkazy o majetku a záväzkoch za posledné zdaňovacie obdobie (alebo súvahu, výkaz ziskov a strát) a výpisy z podnikateľského účtu za posledných 6 mesiacov.

Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

50,00 €

Vedenie úverového účtu

0,00 €

Predčasné splatenie

bezplatné,
- za predčasné splatenie úveru alebo mimoriadnu splátku banka zúčtuje poplatok, ak suma mimoriadnych splátok pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky presahuje 10.000 €,
- pre úvery poskytnuté od 11.6.2010:
- 0,50% z predčasne splatenej sumy pri zostávajúcej splatnosti úveru do 1 roka vrátane,
- 1% z predčasne splatenej sumy pri zostávajúcej splatnosti úveru nad 1 rok.

Zmena v úverovej zmluve

35,00 €

Pokuty a sankcie
Poplatok za 1.upomienku

Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním upomienky.

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním upomienky.

Sankčná úroková sadzba

5,00% p.a.

Spôsob splácania

Anuitný