ČSOB - Bezúčelový spotrebný úver

Všeobecné informácie
BankaČSOB
ProduktBezúčelový spotrebný úver
AkciaAkcia:
- 100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru,
- možnosť zníženia úrokovej sadzby o 1,00 % za aktívne využívanie účtu.

Aktívne využívanie účtu znamená:
- zaslať na účet príjem vo výške 400 €,
- uskutočniť 3 pravidelné platby,
- zrealizovať 5 platieb debetnou alebo kreditnou kartou.
Podmienky získania

Občania a podnikatelia (fyzické osoby) od 18 rokov, doložiť dva doklady totožnosti.

Výhody / Bonusy

Možnosť: 
- získať nižšiu úrokovú sadzbu za aktívne využívanie účtu Pohoda alebo Extra Pohoda, 
- kedykoľvek predčasne splatiť úver bez poplatku, 
- poistenia úveru.

Výška úveruMin: 600,00 €
Max: 25 000,00 €
Doba splatnosti úveru v mesiacochMin: 12
Max: 96
Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Zabezpečenie úveru
Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné životné poistenie

Nie

Doklady, potrebné k vybaveniu

K žiadosti o úver je potrebné doložiť dva doklady totožnosti.

Ak je žiadateľom o úver zamestnanec a má príjem poukazovaný min. 3 mesiace na účet v ČSOB, nepotrebuje žiadne potvrdenia o príjme ani výpisy z účtu. Zamestnávateľom potvrdené Potvrdenie o výške príjmu v slovenskom jazyku je potrebné len v prípade, ak žiadateľ o úver nemá príjem poukazovaný na účet vedený v ČSOB počas posledných 3 mesiacov, posledný výpis z účtu s prevedenou mzdou v prípade, ak je príjem poukazovaný na účet v inej banke.

Ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ, je potrebné doložiť kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné zdaňovacie obdobie, originál Potvrdenia o podaní DP a daňových nedoplatkoch.

Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

0.00 %, max 0.00 €

Vedenie úverového účtu

0,00 €

Predčasné splatenie- 1% z objemu mimoriadnej splátky, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok
- 0,50% z objemu mimoriadnej splátky, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere nepresahuje jeden rok
- bezplatne, ak suma mimoriadnych splátok splateného spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej mimoriadnej splátky nepresahuje 10.000 €
Zmena v úverovej zmluve

40,00 €

Pokuty a sankcie
Poplatok za 1.upomienku

Skutočné náklady (náklady spojené s vymáhaním pohľadávky)

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

Skutočné náklady (náklady spojené s vymáhaním pohľadávky)

Sankčná úroková sadzba

5% + základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky

Spôsob splácania

Anuitný